Polisa privatnosti

POLISA PRIVATNOSTI

OFFICE SHOES d.o.o. obavezu čuvanja Vaših podataka o ličnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku informaciju koju ostavite tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Posetom i registracijom na Office Shoes Web Shop stranici, pristupanjem Office Shoes Loyalty programu, prijavom na Office Shoes Newsletter, posetom Office Shoes društvenim mrežama, komunikacijom preko Web Shop Chat-a, kontaktiranjem Office Shoes-a elektronskom poštom, poručivanjem artikala telefonom ili učestvovanjem u nagradnoj igri u organizaciji Office Shoes d.o.o., prihvatate i saglasni ste sa Office Shoes Polisom privatnosti i potvrđujete da ste stariji od 15 godina.

Office Shoes d.o.o se obavezuje da podatke koje prikupi od Vas obrađuje na način koji obezbeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podatakao ličnosti, ovom Polisom privatnosti i Polisi o kolačićima Office Shoes d.o.o. Lice koje daje podatke o ličnosti u svakom momentu može da traži i ostvari sledeća prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:
• pravo pristupa podacima,
• pravo ispravke,
• pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav),
• pravo na ograničenu obradu,
• pravo na prenosivost podataka,
• pravo prigovora.

Lice koje podnosi bilo koji zahtev naveden prethodno, upućuje Office Shoes-u na elektronsku loyalty@officeshoes.rs

PRAVO PRISTUPA PODACIMA
Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, gde pripadaju:
• svrhe obrade;
• vrsta ličnih podataka;
• o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
• pravo da se od Rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu;
• pravo na ulaganje pritužbe Povereniku;
• kada lični podaci nisu dati od strane lica, pravo da dobije sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
• automatsko odlučivanje, uključujući oblikovanje profila i značajne informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice;

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva pristup ličnim podacima koji se odnose na njega a koje Office Shoes obrađuje. Po prijemu zahteva za pristup podacima o ličnosti Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev za pristup podacima o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da licu koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima omogući pristup, odnosno da mu stavi na uvid podatke iz prethodnog stava u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za pristup ličnim podacima. Office Shoes će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za pristup podacima. 

PRAVO NA ISPRAVKU
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes-a, da Office Shoes ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke.
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes-a da Office Shoes ispravi lične podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za ispravku podataka o ličnosti Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev za ispravku podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za ispravku ličnih podataka ispravi najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ispravku. Office Shoes će lice koje je podnelo zahtev za ispravku ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ispravku.

PRAVO NA BRISANJE PODATAKA (,,PRAVO NA ZABORAV’’)
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes-a izbriše lične podatke u vezi sa njim, u slučaju:
• kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• kada Lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni osnov;
• kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca, pa za obradu ne postoji nijedan dominantan legitiman razlog;
• kada Lice prigovara obradi za potrebe direktnog marketinga;

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes-a da Office Shoes izbriše lične podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za brisanje podataka o ličnosti Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev za brisanje podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za brisanje ličnih podataka obriše najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za brisanje. Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev za brisanje ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za brisanje.

PRAVO NA OGRANIČENU OBRADU
Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Office Shoes ograniči obradu, ukoliko:
• Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava Office Shoes-u da proveri tačnost ličnih podataka;
• je obrada nezakonita i Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;
• Office Shoes više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
• je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi Office Shoes-a prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes da Office Shoes ograniči obradu ličnih podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, ograniči obradu najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti. Office Shoes će lice koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ograničenje obrade.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu Office Shoes, u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Office Shoes, kome su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:
• se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora i
• se obrada vrši automatskim sredstvima.

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Office Shoes-a da mu Office Shoes omogući prenos ličnih podataka u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu. Po prijemu zahteva Office Shoes će licu koje je podnelo zahtev poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da izvrši zahtev, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, te u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva dostavi licu koje je podnelo zatev omogući prenos ličnih podataka u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu. Office Shoes će lice koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva.

PRAVO NA PRIGOVOR
Lice na koje se odnose lični podaci, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima Office Shoes-a ili trećeg lica. Office Shoes je dužan da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. Kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, Lice ima pravo u bilo koje vreme da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući i profilisanje, u onoj meri u kojoj se ta obrada odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se direktni marketing zasniva na saglasnosti, pravo na prigovor može se izvršiti ukidanjem date lične saglasnosti.
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo na prigovor vezano za način na koji Rukovaoc obrađuje njegove lične podatke. Po prijemu prigovora na način obrade podataka o ličnosti Rukovaoc će licu koje je podnelo prigovor poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Office Shoes ima obavezu da prestane da vrši obradu ličnih podataka lica koje je podnelo prigovorna obradu ličnih podataka, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, te prestane sa obradom najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema prigovora. Office Shoes će lice koje je podnelo prigovor na obradu ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema prigovora.

U Office Shoes Polisi privatnosti možete pronaći odgovore na sledeća pitanja:
• Ko obrađuje Vaše podatke (identitet rukovaoca podacima)
• Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
• Kako koristimo Vaše podatke
• Sigurnost podataka
• Ko može sem Office Shoes d.o.o da pristupi Vašim podacima koje ostavljate
• Zabrinuti ste zbog
• Kontaktirajte nas

Identitet rukovaoca podacima
OFFICE SHOES d.o.o.
Segedinski put 106
24105 Subotica
Srbija
Pak broj 453199
Matični broj: 08684464
Broj telefona 024.415.60.90 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog poziva)
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gereg, kontakt: igereg@officeshoes.rs , 024/622-300

Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
Kada napravite porudžbinu na Office Shoes Web Shop stranici ili se registrujete na Office Shoes Web Shop stranici ili ukoliko pristupite Office Shoes Loyalty programu ili se prijavite na Office Shoes Newsletter ili kontaktirate Office Shoes putem mail-a ili putem društvenih mreža, ili učestvujete u nagradnim igrama u organizaciji Office Shoes-a, ili komunicirate sa službom Web Shop-a preko Web Shop Chat-a ili pozovete telefonom Office Shoes web Shop službu prodaje ili podnosite reklamaciju na kupljeni artikal, ili želite da odustanete od poručenog artikla, ili plaćate platnom bankovnom karticom ili Vam vraćamo novac na tekući račun ili poštanskom uputnicom, usled zamene artikla ili odustanka od kupovine artikla, Office Shoes će od Vas tražiti podatke kao što su (koje informacije od dole navedenih će od Vas biti tražene zavisi da li samo pristupate Office Shoes Web Shop-u ili se i registrujete na istom ili pristupate Office Shoes Loyalty programu ili se prijavljujete na Newsletter ili nas kontaktirate putem mail-a ili društvenih mreža ili nas kontaktirate putem elektronske adrese ili nas pozivate telefonom ili učestvujete u nagradnim igrama u oragnizaciji Office Shoes-a ili podnosite reklamaciju na kupljeni artikal ili menjate ili vraćate kupljeni artikal) :
1.Ime i prezime
2.E-mail adresa
3.Broj telefona
4.Adresa stanovanja i Grad
5.Datum rođenja
6.Pol

Pogledajte primere kako informacije mogu biti prikupljene od strane OFFICE SHOES d.o.o. :
Kako bismo prikupili informacije kada Vaš Web browser pristupa Office Shoes Web Shop stranici koristimo ,,cookies’’. Informacije koje se automatski prikupljaju ovim putem uključuju Vašu IP adresu kojom ste povezani na internet, naziv Vašeg računara, browser, operativni sistem kao i detalje o internet konekciji sa koje pristupate. Office Shoes može koristiti i druge softvere poput google analitike koja meri i prikuplja informacije o Vašoj sesiji,dužini posete stranicama i drugo.

Kako koristimo Vaše podatke
Svi podaci koje ostavite na Web Shop-u Office Shoes su skladišteni i obrađuju se u skladu sa zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni za:
1. Proveru i isporuku porudžbine;
2. Pružanje podrške kupcu;
3. Administriranje nagradnih igara;
4. Vođenje istorija kupovine;
5. Slanje informativnih i promotivnih materijala.
6. Obradu zahteva za reklamaciju kupljenog artikla
7. Obrada zahteva za zamenu poručenog artikla

Sigurnost podataka
Office Shoes sprovodi sve neophodne mere zaštite (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu, ali se ne ograničavajući na sledeće:

  • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se podaci o ličnosti pohranjuju;
  • kontrolu prenosa podataka;
  • kontrolu unosa podataka;
  • mere informacione bezbednosti.

Vaša bezbednost je garantovana jer OFFICE SHOES d.o.o. koristi najnovije bezbednosne mere da zaštiti Vaše podatke koje ostavljate prilikom poručivanja na Office Shoes Web Shop-u ili registraciji na Office Shoes Web Shop-u ili ukoliko pristupite Office Shoes Loyalty programu ili se prijavljujete na Office Shoes Newsletter ili kontaktirate Office Shoes putem mail-a ili putem društvenih mreža, ili kontaktirate telefonom službu Web prodaje ili učestvujete u nagradnim igrama u organizaciji Office Shoes ili uložite reklamaciju na kupljeni artikal ili Vam vraćamo novac preko bankovnog računa ili poštanske uputnice, usled zamene kupljenog artikla ili odustanka od kupovine.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE
Prenos podataka o ličnosti u drugu državu, na deo njene teritorije, ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
U skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, smatra se da je primereni nivo zaštite objašnjen prethodno obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.
Kako se u Odluci o listi država, delova njenih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti broj 021-7718/2019 od 01.08.2019. godine nalazi i Kraljevina Holandija, Rukovalac prenosom podataka o ličnosti u Kraljevinu Holandiju u potpunosti ispunjava Zakonsku obavezu pri čuvanju i prenosu podataka o ličnosti.
Office Shoes podatke o ličnosti koje čuva na serveru, iste čuva na serveru koji je smešten u Kraljevini Holandiji.

Ko može sem Office Shoes d.o.o da pristupi Vašim podacima koje ostavljate
Pored ovlašcenih zaposlenih u OFFICE SHOES d.o.o. Vaše podatke možemo proslediti kurirskoj službi u slučaju porudžbine artikala, kako bi bili u mogućnosti da Vam isporučimo robu, ili našoj marketinškoj agenciji (samo ako ste za to dali pristanak, pristupanjem Loyalty programu, Newsletter-u ili ste pristali na isto prilikom registracije na Web Shop-u) ili banci, ako se transakcija odvija preko bankovne platne kartice ili JP Pošte Srbije ako Vam novac, usled zamene kupljenog artikla vraćamo poštanskom uputnicom. Marketinška agencija će vaše podatke koristiti isključivo u svrhe analiza i poboljšanja kvaliteta pružanja usluge, kao i slanja Office Shoes informativnih i promotivnih poruka, ako ste dali izričit pristanak na to. Dodatno, odredjene Vaše informacije mogu biti prosledjene ovlašćenom državnom organu na njihov eksplicitni zahtev.

Zabrinuti ste zbog
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane za Office Shoes Polisu privatnosti kontaktirajte nas, na kontakt iz odeljka ,,Kontaktirajte nas’’.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate pitanje vezano za proizvod kupljen putem Office Shoes Web Shop-a kontaktirajte nas na :
• E-mail webshop@officeshoes.rs
• Poštom na OFFICE SHOES d.o.o., Segedinski put 106, 24105 Subotica, Srbija,Pak broj:453199
• Telefon 024.415.6090 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog poziva).

 

X