Newsletter

PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, koje je starije od 15 godina.

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

ZBIRKA PODATAKA je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima.

RUKOVALAC je svako fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugim određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje srvha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

OBRAĐIVAČ je pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

PRISTANAK lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasno potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

IDENTITET I KONTAKT RUKOVAOCA PODACIMA
Office Shoes d.o.o.
Segedinski put 106
24000 Subotica
Telefon: 024.415.60.90 I e-mail: webshop@officeshoes.rs

SVRHA NAMERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE

Svrha obrade je slanje promotivnih materijala i obaveštenja o popustima i prodajnim podsticajima i obaveštenja o novim kolekcijama.
Pravni osnov je pristanak lica na obradu podataka na osnovu člana 12. Stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
PODACI KOJE ĆE RUKOVAOC PRIKUPLJATI I OBRAĐIVATI
1.elektronska adresa
2.pol

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Office Shoes d.o.o podatke o ličnosti čuva trajno ili do opoziva pristanka na obradu podataka.

DUŽNOST RUKOVAOCA PODACIMA

Podatke koje prikupi obrađuje na način koji obezbeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Lice koje daje podatke u svakom momentu može da traži opoziv obrade podataka kao i pristup podacima, ispravku ili brisanje njegovih podataka, ima pravo da ograniči obradu podataka, kao i pravo na prigovor, pritužbu Povereniku i pravo na prenosivost podataka. Lice čiji se podaci obrađuju takođe ima pravo na obaveštenje ako su podaci o njemu otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka.

X